home

За нас

"Булгapконтрола" е международно призната организация в областите на оценяване на съответствието и стоковия контрол на широка гама от продукти, включително на оръжие, боеприпаси и стоки с възможна  двойна употреба, а като агент за аварийни огледи на карго и имущества обслужва български и международни застрахователи, включително и за уреждане на застрахователни претенции. Дружеството е кореспондент на водещите световни P&I (Protection & Indemnity) застрахователи.
Централният офис е в София с развита мрежа от регионални клонове в цялата страна и специализирана акредитирана лаборатория за изпитване на горива и петролни продукти в София.

"Булгарконтрола" е първата българска организация със статут от Европейската комисия на нотифициран орган за оценяване на съответствието на асансьори, строителни продукти под идентификационен номер 1814.
Дружеството е оторизирано от Държавната агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) да оценява съответствието на асансьори и от Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) - за оценяване съответствието на строителни продукти.
 
"Булгарконтрола" e основана на 4ти февруари 1952 г. като структура в рамките на Българската търговско-промишлена палата. През 1992 г. предприятието е пререгистрирано по Търговския закон като акционерно дружество, което през октомври 2002 г. е приватизирано и в момента е 100% частна собственост.

"Булгарконтрола"  поддържа сертифицирана система за управление на качеството на предлаганите услуги: ISO 9001:2015.


Международните договори за коопериране на "Булгарконтрола" с чуждестранни партньори дават възможност на българските клиенти да се възползват от предлаганите услуги извън България, на територията на Балканския полуостров, във всички страни членки на Европейския съюз, Азия, Африка и Южна Америка.

“Булгарконтрола” поддържа ежегодно застрахователна полица “Обща гражданска отговорност” срещу евентуални искове от клиенти или трети лица.