home

Лицензи и разрешения

Булгарконтрола” АД притежава следните разрешения и лицензи:
  • Разрешение № BG-BIO-15 / 30.11.2021 г. със срок на валидност до 30.09.2025 г., издадено от Министъра на земеделието, храните и горите на Република България за  извършване на сертификация на биологично производство и продукти  съгласно Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета от 28 юни 2007 г. относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти и Регламент (ЕО) № 889/2008 на Комисията от 5 септември 2008 г. за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета.
  • Разрешение за оценяване на съответствието на строителни продукти № CDP17–NB1814 / 29.10.2008 г., издадено от Министерство на регионалното развитие и благоустройството  с идентификационен номер 1814  от Европейския регистър за извършване на  ЕО оценяване на съответствието на строителни продукти.
  • Разрешение за оценяване на съответствието на строителни продукти № РОССП-14 / 24.01.2008 г., издадено от Министерство на регионалното развитие и благоустройството за извършване оценяване на съответствието на строителни продукти като орган за сертификация на продукти  и на системи за производствен контрол  съгласно Част ІІІ на Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване на съответствието на строителни продукти.
  • Разрешение № 007-ОС / 20.11.2007 г., издадено от Държавната агенция за метрология и технически надзор за оценяване на съответствието на асансьори и техните предпазни устройства.  Разрешението обхваща електрически и хидравлични асансьори за оценяване по процедури "Изследване на типа", "Краен контрол", "Проверка на единичен продукт", "Пълно осигуряване на качеството  на асансьори и на предпазни устройства (Модул Н)" и "Съответствие с типа чрез случайни проверки на предпазни устройства".
  • Лицензия № 381/15.06.2007 г., издадена от Държавната агенция за метрология и технически надзор за осъществяване на технически надзор на асансьори в жилищни сгради, на малки товарни и на товарни платформени асансьори, както и на строителни товаро-пътнически подемници.
  • Сертификат за акредитация № 327 ОКА /31.07.2015 г., издаден от ИА "БСА", на Орган за контрол от вид А при "Булгарконтрола" АД  с обхват контрол на течни горива и контрол за безопасност на площадки за игри, разположени на открито и закрито.
  • Булгарконтрола” АД е одобрена от Министерството на икономиката и енергетиката като консултантска организация по проекти за подпомагане на малки и средни предприятия за въвеждане на системата за анализ на опасностите и контрол на критичните точки (HACCP).