home

Условия за ползване на сайта

Чрез осъществяване на достъп до сайта на “Булгарконтрола” АД в световната мрежа Вие изразявате съгласието си със следните условия. Ако не сте съгласни с тези условия, нямате право да ползвате този сайт.

Съдържанието на страниците на “Булгарконтрола” АД в глобалната мрежа е със защитено авторско право © “Булгарконтрола” АД 2007. Каквито и да било права, които не са били изрично предоставени, са запазени. Възпроизвеждането, прехвърлянето, разпространяването или запаметяването на част или на цялото съдържание в каквато и да било форма, без предварително писмено разрешение от “Булгарконтрола” АД е забранено с изключение на случаите, когато то се осъществява в съответствие със следните условия. “Булгарконтрола” АД Ви дава позволение да преглеждате страниците на “Булгарконтрола” АД в глобалната мрежа, като използвате собствения си персонален компютър или да отпечатвате копия на извадки от тези страници само за Ваше лично използване, но не за разпространяване, освен ако това не ви е било позволено в писмена форма от “Булгарконтрола” АД . Някои отделни документи в страниците на “Булгарконтрола” АД в глобалната мрежа могат да бъдат предмет на допълнителни условия, посочени в тези документи.

Съдържанието на страниците на “Булгарконтрола” АД в глобалната мрежа се предоставя на база "както си е" и "както е на разположение". “Булгарконтрола” АД не гарантират, че техните страници в глобалната мрежа ще бъдат непрекъснато на разположение или че в тях не е възможно появяване на грешки. “Булгарконтрола” АД си запазва правото да преразглежда страниците си в глобалната мрежа или да спре достъпа до тях по всяко време.

“Булгарконтрола” ЕА няма да носят отговорности във връзка с каквито и да било директни, косвени, случайни, специални или последващи щети, загубена печалба или прекъсване на бизнеса, произтичащи вследствие на използването на или във връзка с невъзможност да бъде използвана тази услуга, дори и когато “Булгарконтрола” ЕА са били уведомени относно вероятността от подобни щети.

За да улесни Вашия достъп към страниците в мрежата, “Булгарконтрола” АД може да включва и линкове към страници в Интернет, които са собственост или се управляват от трети страни. Чрез свързване към такива страници Вие трябва да разглеждате и приемате правилата на всяка конкретната страница, преди да предприемете използването й. Вие също така трябва да се съгласите, че “Булгарконтрола” АД няма контрол върху съдържанието на тези страници и не може да приема каквато и да било отговорност във връзка с материали, които са били създадени или публикувани от такива трети страни.

Чрез предоставяне на материали на който и да било от нашите сървъри, например, по електронната поща или чрез страниците на “Булгарконтрола” АД в глобалната мрежа, Вие се съгласявате със следното: (a) че материалите няма да съдържат каквито и да било елементи, които са незаконни или по някакви други причини не са подходящи за публикуване; (б) че Вие ще положите достатъчни усилия за проверката и отстраняването на каквито и да било вируси или други вредни или унищожителни компоненти преди изпращането на който и да било материал; както и (в) че Вие притежавате материала или имате неограничени права да ни го предоставите и че “Булгарконтрола” АД може да публикува този материал безплатно и/или да го прилага (него или каквито и да било концепции, описани в него) в своите продукти без позоваване на отговорности или задължения; и (г) че Вие се съгласявате да не предприемате действия против нас във връзка с материала, който ни предоставяте, както и че Вие се съгласявате да ни обезщетите, в случай че която и да било трета страна предприеме действия срещу нас в отношение на материала, който ни предоставяте.

“БУЛГАРКОНТРОЛА” е регистрирана търговска марка на “Булгарконтрола” АД . Други имена на продукти и имена на компании, които се споменават тук, могат да представляват търговски названия или запазени търговски марки на съответните им собственици. Вашият достъп до тази страница не трябва да се интерпретира като придобиване, лишаване от право на възражения или др., на каквито и да било лицензи или права за използване на каквито и да било търговски марки, които присъствуват в страницата, без предварително писмено разрешение от “Булгарконтрола” АД или от собственика им от трета страна.

Авторски права © “Булгарконтрола” АД 2007 . Всички права са запазени.