home

Булгарконтрола придоби нов лиценз

На 23.04.2012 г. "Булгарконтрола" АД придоби Лиценз № ЛК–000756/23.04.2012 г. от Министерство на регионалното развитие и благоустройство /МРРБ/ да извършва оценяване на съответствието на инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите и упражняване на строителен надзор на сгради и съоръжения, както и изготвяне на технически паспорти на нови и съществуващи сгради.