home

Полезна информация

 
Стандарт


"Стандарт" е документ, който е съставен чрез общо съгласие и определя за общо и повтарящо се прилагане правила, основни насоки или характеристики за дейности или техните резултати, за да се постигне оптимален ред в дадена съвкупност от обстоятелства (определение в Закона за националната стандартизация).Системи за управление /СУ/

Успешното ръководене на всяка организация, независимо от предмета на дейност, изисква тя да бъде управлявана по систематичен и разбираем начин, което успешно се постига чрез въвеждане и сертификация на система за управление(СУ).
Реализацията на системи за управление, включва установяване, разработване и внедряване по един или по няколко международни стандарти:

 • ISO 9001 „Системи за управление на качеството. Изисквания”. Приложим е за всякакъв тип организации, независимо от бизнес сферата, в която осъществяват дейността си.

 • ISO 14001 "Системи за управление на околната среда. Изисквания с указания за използване." Препоръчва се за организации с висок риск от отделяне на вредни емисии и като средство за предотвратяване на замърсяването на околната среда.

 • ISO 22000 "Системи за управление на безопасността на храните. Изисквания към организациите от хранителната верига". Приложим е за организации, включени в който и да е аспект на хранителната верига и желаещи да приложат система, гарантираща безопасност на храните.

 • OHASS 18001 "Системи за управление на здравето и безопасността при работа. Изисквания". Демонстрира ангажираността на организацията за безопасна работна среда и защита на служителите от трудови злополуки. Дава възможност на организациите да контролират и подобряват безопасни и здравословни условия на труд.

 • ISO 15189 „Медицински лаборатории. Специфични изисквания относно качеството и компетентността.” Приложим е за медицински лаборатории, желаещи да докажат компетентност за извършваните от тях изследвания.

 • ISO 17020 "Общи критерии за дейността на различните видове органи контрол.” Определя общите критерии за компетентност на органи, извършващи контрол, в различни икономически и социални сектори.

 • ISO 17025 "Общи изисквания относно компетентността на лабораториите за изпитване и калибриране" Определя общите изисквания за компетентност при извършване на изпитване и/или калибриране, включително вземането на проби(извадки).


Какво трябва да направи всяка организация, която е решила да се сертифицира по ISO 9001?
 • Трябва да внедри система за управление на качеството, която да е в съответствие с изискванията на ISO 9001. Организацията може да използва собствени ресурси в зависимост от своята подготвеност или да привлече независим консултант, съдействие може да се получи чрез обучение на персонала от външен лектор.

 • След като системата бъде внедрена, за да може да започне сертификационния процес, системата трябва да бъде развивана и проверявана, да притежава достатъчен обем доказателства, които ще бъдат използвани при сертификацията. Необходимо е да са били проведени вътрешни одити и прегледи от ръководството.

Предимствата за сертифицираните фирми:
 • Подобряване на постиженията и производителността на вашата организация.

 • По-добро определяне на целите на организацията и очакванията на клиентите ви.

 • Постигане и поддържане на качество на продуктите/услугите на вашата организация, за да се задоволят изискванията и подразбиращите се потребности на клиентите.

 • Нарастване на удовлетвореността на клиентите.

 • Доверие, че исканото качество е постигнато и поддържано.

 • Доказване на сегашните и потенциялните клиенти способностите на организацията.

 • Разширавяне на пазара или запазване на пазарни дялове.

 • Повишаване компетентността на служителите.

 • Получаване на сертификат/регистрация.

 • Насърчаване на инвеститорите.

 • Получаване на национално и международно признание.

 • Възможност за конкуренция с по-големи организации.