home

Оценяване на съответствието

Асансьори и техните предпазни устройства

"Булгарконтрола“ АД е нотифициран орган от Европейската комисия с идентификационен номер 1814  по  Директива 2014/33/ЕС и оправомощена от Държавната агенция за метрологичен и технически надзор с Разрешение № 107-ОС/07.07.2016 г. да извършва оценяване на съответствието на асансьорите  и препазните устройства за асансьори по следните пет процедури:


Строителни продукти

„Булгарконтрола“ АД е нотифициран орган с идентификационен номер 1814 от Европейския регистър и оправомощена от Министерство на регионалното развитие и благоустройство ( МРРБ) с Разрешение № CPR 15-NB 1814 от 09.10.2013.г. , заменящо Разрешение № CPD 17-NB 1814/ 29.10.2008.г., да извършва оценяване на съответствието на следните строителни продукти, обхванати от хармонизирани стандарти съгласно Регламент ( ЕО) № 305/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2011 г.

 

 • Строителна вар

 • Химични добавки за бетон, разтвор и инжекционен разтвор

 • Добавъчни материали за бетони и разтвори

 • Добавъчни материали за асфалтови смес

 • Скални материали за хидротехническo строителство

 • Баластра за железопътни линии

 • Строителни разтвори за зидане

 • Тухли и блокове за зидария от І ва категория ( глинени, бетонови, естествен камък, газобетон)

 • Предварително изготвени комини, елементи или блокчета за комини комини и прикачени комини

 • Битуми

 • Асфалтови смеси за повърхностна обработка на пътища

 • Добавки - стъклени перли, добавки срещу поднасяне и комбинация от тях

 • Пожарни хидранти


Булгарконтрола“ АД получи ново оправомощаване от МРРБ с Разрешение № РОССП – 14 от 15.09.2016 г. да извършва оценяване на съответствието на следните строителни продукти с национални изисквания:


 • Бетон

 • Стоманени продукти за армировка на стоманенобетонни конструкции

 • Продукти за пластмасови тръбопроводни системи за сградни и извънсградни инсталации за водоснабдяване или за отводняване и напорна канализация

 • Пластмасови тръби за газоснабдяване

 • Пластмасови тръбопроводни системи от поливинилхлорид (PVC-U) за канализация в сгради и извън сгради и безнапорно подземно отводняване

 • Пластмасови тръбопроводни системи за безнапорно подземно отводняване и канализация със сложна структура на стената

 • Смесителни батерии, душове и гъвкави връзки за баня

 • Метални тръби, фасонни части и арматура за водоснабдителни системи

 • Продукти за хоризонтални пътна маркировка


Заявление за СЕ сертификация на строителен продукт по Регламент 305/2011 /ЕС       Заявление

Заявление за сертификация на строителен продукт по национални изисквания

 Заявление

 

Приложими процедури за оценяване на съответствието на строителни продукти


Играчки
"Булгарконтрола"  в качеството си на нотифициран орган (идентификационен номер 1814 от Европейския регистър) извършва изследване на играчки по процедура ”ЕО Изследване на типа-модул В” съгласно Наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието на играчките (НСИОСИ), въвеждаща Директива 2009/48/ЕО.

Заявление за EО изследване на типа на играчкиЗаявление

Процедура за оценяване на съответствието "ЕО Изследване типа на играчки"


За контакти:

Дирекция “Оценяване на съответствието” - София

тел.: (02) 988 27 94

факс:02) 988 23 54

ел. поща: cert@bulgarkontrola.bg

Т. Любенова - Директор, моб. 0887 597 079

В. Михайлова - Главен експерт, моб. 0889 908 898