home

Оценяване на съответствието

Асансьори и техните предпазни устройства

"Булгарконтрола“ АД е нотифициран орган от Европейската комисия с идентификационен номер 1814  по  Директива 2014/33/ЕС и оправомощена от Държавната агенция за метрологичен и технически надзор с Разрешение № 107-ОС/07.07.2016 г. да извършва оценяване на съответствието на асансьорите  и препазните устройства за асансьори по следните пет процедури:


Строителни продукти

„Булгарконтрола“ АД е нотифициран орган с идентификационен номер 1814 от Европейския регистър и оправомощена от Министерство на регионалното развитие и благоустройство ( МРРБ) с Разрешение № CPR 15-NB 1814 от 09.10.2013.г. , заменящо Разрешение № CPD 17-NB 1814/ 29.10.2008.г., да извършва оценяване на съответствието на следните строителни продукти, обхванати от хармонизирани стандарти съгласно Регламент ( ЕО) № 305/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2011 г.

 

 • Строителна вар

 • Химични добавки за бетон, разтвор и инжекционен разтвор

 • Добавъчни материали за бетони и разтвори

 • Добавъчни материали за асфалтови смес

 • Скални материали за хидротехническo строителство

 • Баластра за железопътни линии

 • Строителни разтвори за зидане

 • Тухли и блокове за зидария от І ва категория ( глинени, бетонови, естествен камък, газобетон)

 • Предварително изготвени комини, елементи или блокчета за комини комини и прикачени комини

 • Битуми

 • Асфалтови смеси за повърхностна обработка на пътища

 • Добавки - стъклени перли, добавки срещу поднасяне и комбинация от тях

 • Пожарни хидранти


Булгарконтрола“ АД получи ново оправомощаване от МРРБ с Разрешение № РОССП – 14 от 15.09.2016 г. да извършва оценяване на съответствието на следните строителни продукти с национални изисквания:


 • Бетон

 • Стоманени продукти за армировка на стоманенобетонни конструкции

 • Продукти за пластмасови тръбопроводни системи за сградни и извънсградни инсталации за водоснабдяване или за отводняване и напорна канализация

 • Пластмасови тръби за газоснабдяване

 • Пластмасови тръбопроводни системи от поливинилхлорид (PVC-U) за канализация в сгради и извън сгради и безнапорно подземно отводняване

 • Пластмасови тръбопроводни системи за безнапорно подземно отводняване и канализация със сложна структура на стената

 • Смесителни батерии, душове и гъвкави връзки за баня

 • Метални тръби, фасонни части и арматура за водоснабдителни системи

 • Продукти за хоризонтални пътна маркировка


Заявление за СЕ сертификация на строителен продукт по Регламент 305/2011 /ЕС       Заявление

Заявление за сертификация на строителен продукт по национални изисквания

 Заявление
Заявление за сертификация на бетон  по национални изисквания
 Заявление

 

Приложими процедури за оценяване на съответствието на строителни продукти


Играчки
"Булгарконтрола"  в качеството си на нотифициран орган (идентификационен номер 1814 от Европейския регистър) извършва изследване на играчки по процедура ”ЕО Изследване на типа-модул В” съгласно Наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието на играчките (НСИОСИ), въвеждаща Директива 2009/48/ЕО.

Заявление за EО изследване на типа на играчкиЗаявление

Процедура за оценяване на съответствието "ЕО Изследване типа на играчки"


За контакти:

Дирекция “Оценяване на съответствието” - София

тел.: (02) 988 27 94

факс:02) 988 23 54

ел. поща: cert@bulgarkontrola.bg

Т. Любенова - Директор, моб. 0887 597 079

В. Михайлова - Главен експерт, моб. 0889 908 898