home

Аварийно комисарство, P & I

АВАРИЙНИ ОГЛЕДИ

(инспекции на товари и други материални активи)
  • Освидетелстване на щети, понесени от товари/стоки по време на превоз или товарно-разтоварни операции във връзка със застраховки „Карго - товари по време на превоз“, „Отговорност на превозвача на товари по шосе”, „Отговорност на спедитора“ и под.

  • Огледи на дълготрайни материални активи, суровини, готова продукция и под., понесли щети от пожар, наводнение, градушка, промишлена авария, кражба и пр.

  • Огледи на инсталации, складове, производствени сгради и др.

P & I Кореспондент

Като кореспондент на P&I (Protection & Indemnity) застрахователи “Булгарконтрола“ извършва:

  • инспекции на морско карго преди и след товарене;

  • изплащане на обезщетения при злополука с членовете на екипажа (crew claims);

  •  инспекции във връзка с нанесени повреди от морски плавателни съдове върху пристанищна инфраструктура (включително плаващи обекти).


За контакти:
Дирекция “Аварийно комисарство, P&I”
тел.: (02) 989 40 70
факс: (02) 988 23 54
ел. поща: survey.dept@bulgarkontrola.bg
Росен Стоянов - моб. 0888 224 658