home

Аварийно комисарство, P & I

 • Освидетелстване на щети (липси и повреди), понесени от стоките по време на транспорта или товарно-разтоварните манипулации.

 • Огледи на застраховано движимо или недвижимо имущество, понесло щети от пожар, наводнение, промишлена авария, кражба и пр.

 • Огледи на товари и превозни средства, превантивен контрол на стоки преди товарене, включително и на морско карго.

 • P & I интервенция:

  • огледи на моторни кораби (корпус и машини) за получаване на P & I покритие;

  • ежегодни прегледи за състоянието на морските съдове;

  • изплащане на обезщетения при злополука с членовете на екипажа;

  • стойностна оценка на всички видове кораби и специализирани плаващи конструкции при смяна на собствеността им.

 • Агент на чужди застрахователи за изчисляване и изплащане на щети.

 • Огледи и оценки на инсталации, складове, производствени сгради и обекти в строеж.

 • Изготвяне на експертни оценки във връзка с настъпили форс мажорни обстоятелства.

 • Правни консултации по морски, застрахователни и транспортни въпроси.

За контакти:
Дирекция “Аварийно комисарство, P&I”
тел.: (02) 987 22 39, 989 40 70, вътр. 202
факс: (02) 988 23 54
ел. поща: survey.dept@bulgarkontrola.bg
Росен Стоянов - моб. 0888 224 658
Христо Москов - моб. 0889 066 206