home

Стоков контрол

 • Количествен и качествен стоков контрол на стоки (вътрешнообщностни доставки, внос или за износ).

 • Количествен и качествен контрол и проверки преди спедиция на оръжие, боеприпаси и други стоки с възможна  двойна употреба.
 • Превантивен качествен контрол на стоки в процеса на производство и заготовка; качествен контрол на готовата продукция, контрол върху начина на подреждане на стоката в превозното средство съобразно вида на стоката и опаковката.

 • Контрол на количеството в зависимост от вида на стоката и изискванията, чрез претегляне на кантар, драфт сървей, бункер сървей, улидж; при опаковани стоки, машини и съоръжения – установяване на бройките.  Акредитираният Орган за контрол от вид А (Сертификат за акредитация № 327 ОКА /26.02.2014 г. на БСА, дата на първоначална акредитация: 22.07.2011 г.) извършва контрол на течни горива(автомобилни бензини, горива за дизелови двигатели,  биодизел, газьоли, котелни и тежки горива). 

 • Проверка на чистотата на превозните средства и установяване пригодността им за товаренето на определен вид стока; контрол върху начина на подреждане на стоката в превозното средство съобразно вида на стоката и опаковката.

 • Визуален контрол; присъствие при провеждане на изпитания; техническа диагностика.

 • Контрол на окомплектовката; контрол на опаковката и маркировката.

 • Контрол на условията за съхранение стоките;огледи на стоки, подлежащи на брак или унищожение.

 • Извършването на инвентаризации на търговски или производствени обекти във връзка с изготвянето на годишните счетоводни отчети, съгласно изискванията на Закона за счетоводство. Услугата спестява време и човешки ресурси на търговците като разгърнатата териториална структура на “Булгарконтрола” позволява извършване на инвентаризация на територията на цялата страна едновременно. Обхват на услугата: установяване на складови наличности от годни стоки, от стоки с изтекъл срок на годност и от негодни стоки или стоки с лош търговски вид.

 • Взимане и разработване на средни проби съобразно българските или международните стандарти.

 • Инспекции на стоки, предмет на обезпечение чрез периодични проверки с цел установяване на моментното състояние на стоките и изготвяне на писмени доклади до кредиторите (банки или други финансови институции), включително чрез осъществяване на управление на стокови депозити (по т.нар. Collateral management agreement). "Булгарконтрола" осъществява пълен контрол над заложените стоки в одобрен склад като поддържа складов регистър и следи за движението, състояние, количество и качество на стоките в склада.

 • "Булгарконтрола" поддържа разгърната регионална мрежа, включваща клонове в Благоевград, Бургас, Варна, Враца, Габрово, Горна Оряховица, Димитровград, Добрич, Казанлък, Лом, Пазарджик, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Свищов, Сливен, Стара Загора, Шумен и Ямбол като е в състояние да осигури експерт на територията на страната в рамките на един час от получената заявка

 • Акредитираната лаборатория (съгласно БДС EN ISO/IEC 17025:2006) в гр. София, на територията на петролна база "Лукойл" в кв. Илиянци) предлага изпитване на горива (автомобилни бензини, горива за дизелови двигатели, газьол за промишлени и битови цели, котелно гориво и биодизел(FAME) ). • Дирекция "Стоков контрол” - София
  тел.: (02) 988 45 41, 987 54 25
  факс: (02) 988 23 54
  ел. поща: sales@bulgarkontrola.bg
  Людмила Григорова - Главен експерт, моб. 0889 908 897


Изпитвателна лаборатория за ГСМ – София
Акретитирана от БСА
(Заповед № A 428/26.11.2018 г.)

Сертификат за акредитация

Политика на лабораторията

Процедура по управление на жалби

Общи търговски условия на лабораторията

Заявка за изпитване

1771 София, кв. Илиянци
ПСБ "Илиянци" (петролна база "Лукойл")
моб. 0887 944 878
ел. поща: oils@bulgarkontrola.bg