home

Орган за контрол

Органът за контрол от вид А при "Булгарконтрола" АД (Сертификат за акредитация № 327 ОКА /31.07.2015 г. на БСА, дата на първоначална акредитация: 22.07.2011 г.) e акредитиран да извършва следните видове инспекции:
  • Количествен контрол на течни горива (автомобилни бензини, горива за дизелови двигатели, биодизел, газьоли за ПКЦ и извънпътна техника, котелни горива и тежки горива). Чрез нашата акредитирана лаборатория за ГСМ в гр. София, кв. Илиянци, предлагаме и изпитване на течни горива, както и вземане на проби (извадки от течни нефтопродукти).
  • Инспекции за безопасност (при производство, след инсталация/монтаж, периодични, включително годишни, и по специално възлагане) на съоръжения за площадки за игри (детски площадки, разположени на открито и закрито като пързалки, люлки, катерушки и под.) съгласно изискванията на Наредба № 1 от 12 януари 2009 г. за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра, както и съгласно изискванията на серията стандарти за безопасност на съоръженията за площадки за игри (БДС EN 1176:2008/09 и БДС EN 1177:2009). Услугата е насочена към широк кръг клиенти като производители на съоръжения за игри и юридически лица, стопанисващи такива (общини, увеселителни комплекси, хотели и под.).
 Приложими документи на Орган за контрол от вид А :
Процедура за управление на гъвкав обхват на акредитация

Орган за контрол от вид А при "Булгарконтрола" АД:
гр. София 1505, бул. „Ситняково“ № 23, етаж 2
тел.: (02) 988 45 41, 987 54 25
факс: (02) 988 23 54
ел. поща: sales@bulgarkontrola.bg