Контрол на площадки за игра

Контрол на площадки за игра

Детските площадки и кътове за игра са жизненоважни за правилното емоционално, физическо и социално развитие на децата. Развивайки способностите си, децата се учат да преценяват и управляват риска в контролирана среда, а именно площадките за игра. Освен проектирането и дизайна, изключително важно е те да бъдат безопасни по отношение на съоръжения, елементи на обзавеждане, растителност и т.н.

Органът за контрола към вид “А” към Булгарконтрола АД, акредитиран от Българска служба по акредитация (БСА) извършва оценяване на безопасността на нови и/или влезли в експлоатация площадки за игра на открито и закрито и монтираните на тях съоръжения, елементи и настилки.

Целта на Органа за контрол е да помага на органите и структурите на държавно и местно ниво за повишаване безопасността на обществените места и да осигури спокойствие на децата, родителите и стопаните на площадките за игра.

Съгласно изискванията на Наредба No.1 от 12 януари 2009 г. за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра се извършва контрол при въвеждане в експлоатация на нови площадки за игра и поддържане на такива в експлоатация.

Регулацията изисква на всяка общодостъпна площадка за игра да се извършват периодичен и годишен основен контрол.  Основният контрол посочва всички настъпили изменения на отделните съоръжения и допълнителни елементи при площадките за игра в следствие на употреба, вандализъм и метеорологични условия.