Сертификация на биопродукти

Сертификация на биопродукти

Потребителите от цял свят са загрижени за здравето си и безопасността на храните. Нараства информираността им по отношение на използването на пестициди, химически торове и антибиотици в селското стопанство, както и влагането на генномодифицирани организми в производството на храни.

Биологичното производство е цялостна система за управление на стопанствата и производство на храни, която прилага процеси, при които околната среда, човешкото здраве, растенията и хуманното отношение към животните са приоритет и са активно защитени.

Търсенето и производството на биологични продукти на пазара на ЕС се увеличи, което доведе до  прилагането на хармонизирани политики, стандарти и мониторинг. Органичните продукти се проверяват и сертифицират в съответствие с регулаторната рамка на ЕС от безпристрастни организации и инспекция от трети страни.

Органът по сертификация на биопродукти към Булгарконтрола АД (BG-BIO-15) е акредитиран от Българска служба по акредитация (БСА) и има Разрешение, издадено от Министерство на земеделието за извършване на сертификация на биологично производство. Предлаганите от нас услуги по сертификация ви дават възможност да демонстрирате, че вашите продукти са произведени в съответствие с Регламентите на Европейската общност с изискванията на биологичния подход за производство при:

  • биологично растениевъдство и диворастящи
  • биологично пчеларство
  • биологично животновъдство
  • преработка на биологична продукция