Сертификация на асансьори и техните предпазни устройства

Сертификация на асансьори и техните предпазни устройства

Пазарът на асансьори и техните компоненти става все по-глобален. Ако не съществуваха, високите сгради, в които живеем днес, и небостъргачите не биха могли да бъдат построени и повечето индустрии нямаше да бъдат развити. Те ни осигуряват все по-удобен и безопасен достъп в съвременните сгради.
Директивата 2014/33/EC за асансьори и техните предпазни устройства е издадена, за да се гарантира, че те се пускат на пазара по начин, който не подлага на риск здравето и безопасността на крайните потребители. Асансьор не може да бъде пуснат в експлоатация, без да е преминал процес на оценка на съответствието, извършен от нотифициран орган. Този процес определя издаването на декларацията за съответствие и разрешението за прилагане на маркировката "СЕ".

Булгарконтрола АД, като нотифициран орган с номер CE1814 от Европейската комисия, вписан в системата NANDO извършва оценка на съответствието на асансьори и техните предпазни устройства по процедури:

  • ЕО Изследване на типа
  • Краен контрол
  • Проверка на единичен продукт
  • Пълно осигуряване на качеството на асансьори и техните предпазни устройства

Технически надзор на съоръжения с повишена опасност (СПО)

Рядко се замисляме дали асансьорът в жилищен блок е безопасен или ескалаторът в търговския център работи правилно или не. Считаме за даденост, че нашата жизнена и работна среда е безопасна и че има малък риск да настъпи злополука.

Безопасността изисква редовна поддръжка и извършването на годишни проверки. Инспекцията е нещо повече от спазването на законодателството и регламентите. Това е отговорност на вашия бизнес и сигурността на вашите клиенти.

Булгарконтрола АД притежава Лицензия, издадена от ДАМТН за осъществяване на технически надзор на асансьорни уредби в жилищни сгради, като инспекциите дават значителни данни, които могат да бъдат използвани за гарантиране на безопасността и увеличаване на продължителността на живот на асансьор.