Инспекции

Инспекции

Независимите проверки от трети страни помагат на клиентите да защитят своите интереси по цялата верига на доставки – от суровини до краен продукт. Инспекциите минимизират риска от дефектни продукти и защитават бранда, като гарантират качеството и безопасността на продукта спрямо изискванията на клиента.

Булгарконтрола АД е водещ доставчик на услуги в осигуряване и оценка на количеството и качеството на предлаганите на пазара продукти. С предлаганите инспекционни услуги от нас потвърждавате спецификации, стойност и безопасност на вашите продукти по цялата верига на доставка – нефтопродукти и масла, метали и минерали, селскостопански продукти, хранителни и потребителски стоки.

Като акредитиран Орган за контрол от вид „А“ по ISO 17020, компанията извършва количествен контрол на течни горива.

Инвентаризации

Булгарконтрола АД проверява наличността и състоянието на всички материални активи, включително офис оборудване, компютри, инвентар, промишлено оборудване, инструменти, превозни средства, сгради и други. Независимата инвентаризация е единственият ефективен метод за контрол на материални активи. Дългогодишният ни опит показва, че дори и в една добре функционираща система за съхранение на активи, възникват несъответствия и недостиг. Такива несъответствия включват: естествени загуби, повреда, небрежност, включително и евентуален излишък. Инвентаризацията може значително да намали, и в повечето случаи, да предотврати финансови рискове и загуби.

Аварийни констатации

Булгарконтрола АД е национално и международно признат независим контролиращ орган. Нашите експерти са специализирани в инспекциите и проучването на различни групи стоки. Ние ежедневно извършваме инспекции на износители, вносители и застрахователи на товари. Нашите инспектори по качеството са с широки познания и са наясно с факта, че купувачите и продавачите на товара трябва да получат необходимата информация за общото качество, опаковката, маркировката, условията за съхранение и транспорт, в най-кратък срок.

Проучването на щети ви предоставя независими доклади за определяне състоянието на вашия товар или имущество и всяка възможна причина за настъпилото събитие и така ви помагаме да намалите възможните финансови загуби. Независимата оценка на Булгарконтрола АД има доказателствена стойност пред съответните институции при уреждане на спорове, защитавайки интересите на клиентите.

Управление на стокови обезпечения

Независимо дали сте финансова институция, производител или търговец на стоки, намаляването на риска при отпускане на заем е от решаващо значение, а услугата по управление и контрол на обезпеченията от независима трета страна –необходимост.

Булгарконтрола АД предлага експертни услуги за непрекъснат мониторинг или периодична проверка на място. Ние сме независимата и надеждна трета страна, осигуряваща необходимия комфорт и обслужване на:

  • финансови институции – да поддържат подходяща сигурност и контрол на залога;
  • производителите/собствениците, чиито стоки се приемат като залог.